پشه | پشه کوره صفحه اول

جفت گیری و تولید مثل پشه ها

۱۳۹۷/۵/۱۰ ۰:۱۴:۴۱

جفت گیری پشه تولید مثل پشه
پشه بالغ از یک سر و دو چشم بزرگ ، قفسه سینه ، بال های کوچک و شش پا ساخته شده است . آن ها هم چنین شاخک و یک خرطوم بلند هم دارند .
پشه ها ، چه نر و چه ماده با دو هدف از پیله بیرون می آیند ، اول اینکه تولید مثل کنند و دوم اینکه غذا بخورند!
پشه ها در فاصله ی کمی که تازه بالغ شده اند ، جفت گیری می کنند .
پشه های نر حدود یک روز صبر می کنند تا اندام جنسی آن ها آماده ی تولید مثل شود .
آن ها مکان پشه های ماده را با توجه به صدای بال های آن ها تشخیص می دهند که حدود 250-500 بار در دقیقه ضربه می زند .
پشه ی نر روی پشه ی ماده قرار می گیرد و اسپرم را به پشه ی ماده منتقل می کند و این گونه چرخه ی زندگی حشرات تداوم پیدا می کند.
وقتی که جفت گیری تمام می شود ، پشه ی نر حدود 3 تا 5 روز زندگی می کند . پشه های ماده تمایل دارند فقط یک بار جفت گیری کنند اما آن ها بیشتر زندگی می کنند با توجه به مقدار گرما و رطوبت محیط زندگی آن ها و شرایط ایده آل ممکن است یک یا دو ماه زندگی کنند .
آن ها توسط حیواناتی مثل پرنده ها و خفاش ها شکار می شوند و یا توسط اسپری ها از بین می روند .
پشه ها اغلب در فاصله کوتاهی از پیله خود پرواز می کنند گرچه قادر به پرواز 5 مایل بیشتر هستند .
آن ها ترجیح می دهند که نزدیک به زمین باشند .حجم : 5 مگابایت
[↓دانلود کلیپ↓]